Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warmińskim

ul. Dębowa 8
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. 89 767-33-39
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat lidzbarski - herb
Jesteś na: Strona główna » Formy aktywizacji » Staże

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

F0xfp6u5fuBybIIRFs2K1Nqz4bxRgZhPYEn_WP4dYYY

B1yOktpPvEPDlukUGsDcxIxci7KDrDOoS7bCH1tDUK0

LGjYGCUjNwTwKKpjD4AHnuyzJxQc3tAAzjslF2wUDTw

pjfJ73U3IJP74J28yPK3IUDxso6UkOy_LMJaqgGsgJI

M6-sEVHYuEje_UmWk_7bQL33Qkv9M9LNgnqB7De_JfQ

Staże

STAŻ - oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

UWAGA !!!
To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ściągnąć ze strony internetowej (na końcu podstrony);

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres od 3 do 12 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy.

Czas trwania:

Uczestnicy:

do 12 miesięcy

- osoby bezrobotne do 30 roku życia;

do 6 miesięcy

- wszystkie osoby bezrobotne zarejstrowane w tut. PUP.

 

 • Urząd wypłaca  stypendium bezrobotnemu odbywającemu staż w wysokości ustawowej.
 • Urząd w trakcie trwania umowy dokonuje oceny prawidłowości jej wykonania,
  w szczególności poprzez weryfikację realizacji ustalonego programu stażu.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną odbywającą staż;
 • Urząd na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu, po wysłuchaniu Organizatora może rozwiązać umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez Organizatora programu stażu lub niedotrzymania warunków jego odbywania.
 • Urząd na wniosek Organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu jego opinii
  i wysłuchaniu bezrobotnego może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadkach:

a)      opuszczenia z przyczyn nie usprawiedliwionych więcej niż jednego dnia stażu,

b)      naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,

c)      usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Organizator stażu:

1) Przyjmuje na staż kierowanego przez Urząd bezrobotnego oraz potwierdza przyjęcie w ciągu 3 dni na obowiązującym formularzu skierowania.

2) Zapoznaje bezrobotnego z programem stażu.

3) Zapewnia bezrobotnemu realizację stażu zgodnie z programem stażu.

4) Zapewnia bezrobotnemu warunki do wykonywania czynności i zadań,
w wymiarze czasu pracy, obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku lub w zawodzie, zgodnie z ustalonym programem stażu, w celu nabycia przez bezrobotnego umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu.

5) Zaznajamia bezrobotnego z jego obowiązkami i uprawnieniami.

6) Zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników.

7) Zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników.

8) Przeszkala na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, ppoż. oraz zapoznaje z obowiązującym regulaminem pracy.

9) Przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież
i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, niezbędne środki higieny osobistej.

10)  Zapewnia bezrobotnemu na zasadach przewidzianych dla pracowników bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.

11)  Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje Urząd
o przypadkach przerwania przez bezrobotnego odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności w odbywaniu stażu oraz innych zdarzeń istotnych dla realizacji stażu.

12)  Dostarcza do Urzędu listę obecności bezrobotnego odbywającego staż, nie później niż do 5-go dnia każdego miesiąca; w przypadku nie dotrzymania wyżej wymienionego terminu wypłata stypendium może zostać wstrzymana.

13)  Codziennie przedkłada listę obecności do podpisu osobie bezrobotnej odbywającej staż.

14)  Udziela na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

15)  Nie powierza, w okresie odbywania stażu, kobietom w ciąży czynności lub zadań
w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz w porze nocnej.

16)  Umożliwia stażyście zgłaszanie się na wezwania do Urzędu.

17)  Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu, wydaje bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego w trakcie odbywania stażu.

18)  Nie dopuszcza do udziału w realizacji programu stażu osób pozbawionych statusu osoby bezrobotnej po uzyskaniu informacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

19)  Sporządza protokół okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół wypadkowy, w sytuacji gdyby taki wypadek zaistniał.

Szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu mają pracodawcy, którzy stworzą po zakończonej umowie stażowej stałe miejsce pracy.

Uwaga !!!
Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Lidzbark Warmiński środków finansowych z Funduszu Pracy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142 poz. 1160).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Marta Poszytek   Specjalista do spraw programów   89 767 33 39 wew. 25  
 Edyta Grzelak   Specjalista do spraw programów   89 767 33 39 wew. 27  
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 1 ]
ikona DOC wzór wniosku.doc 29-08-17 12:08 32KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: 1. Wnioski na staż [ 6 ]
ikona PDF Informacja o dochodach i wydatkach osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe 24-01-17 10:32 225.44KB pobierz
ikona PDF Regulamin PUP w Lidzbark Warmiński w sprawie szczegółowych zasad przyznawania środków finansowych na organizację poszczególnych form wsparcia 24-07-17 12:17 326.3KB pobierz
ikona PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 24-01-17 07:51 298.39KB pobierz
ikona PDF Wniosek o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu 24-01-17 07:50 159.46KB pobierz
ikona PDF Karta oceny merytorycznej wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 26-06-17 11:36 345.77KB pobierz
ikona PDF Karta oceny formalnej wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 24-01-17 07:48 198KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: 2. Ranking Wniosków na staż [ 27 ]
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.pdf 15-09-17 14:34 128.79KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 08-09-17 15:00 139.42KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 01-09-17 12:58 236.41KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 25-08-17 14:20 108.39KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 18-08-17 14:03 226.93KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 04.08.2017 r. 04-08-17 13:37 226.61KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 28-07-17 14:43 233.03KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 21-07-17 14:49 123.54KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 14-07-17 14:46 235.13KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 07-07-17 14:24 123.73KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 30-06-17 14:34 139.66KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 16 06 2017 r 26-06-17 11:35 231KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 09-06-17 13:10 122.19KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 02-06-17 13:47 234.09KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 26-05-17 14:57 126.05KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 19-05-17 12:03 143.68KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 12-05-17 13:36 108.02KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 05-05-17 14:45 139.5KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków stażowych z 28.04.2017r..pdf 28-04-17 15:11 239.9KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 25-04-17 09:56 238.17KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 14-04-17 11:31 124.57KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 07-04-17 13:46 142.91KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 31-03-17 14:35 120.09KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 24-03-17 14:32 233.89KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 23-03-17 07:12 237.1KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zorganizowanie stażu 10-03-17 14:10 130.71KB pobierz
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 03-03-17 13:39 260.54KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych [ 3 ]
ikona PDF Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przejazdu 2017 RPO 24-01-17 10:56 217.02KB pobierz
ikona PDF Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przejazdu 2017 POWER 24-01-17 10:57 244.66KB pobierz
ikona PDF Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przejazdu 2017 FP 24-01-17 10:57 161.69KB pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Damian Wyszomirski 2017-01-24 12:44
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 14607
 • c-4gRBpOjqZ6uZzct-6_5YfcgD26T18oJ220c0d8yYg

 • syDpdOYrzu_yqhr4v25rC1hGObuy38nw1sPaZjuCUhw

 • sjpFD770U6bPcs8uL1C4reoIPS5YeQjNhFPZIULGVrE

 • GBd3LjZsWmaI8DeoU1k6HtThFfYReT9KHNNoS3skTPI

 • 5TvWtG3GozB922EF3u4H2Lgy_ZqmE-WUGtuTxOL-Cuw

 • v_8bmqjLQfPCijW9fNAu9yybtLvKWuMPeLbGJmdMlDw

 • Ldb4M0Uh5rH_mygKCYA5LaCpziFRZFDrptQzMbLFwHg

 • yPdRbqCpcsKOjgi6Yrqs9U7LyIZzNU8kCpDrcJhlY9w

 • eDPBCsBHeynmCfpS5Vst0u1G9F7YfvXAiZp1I5HiHPs

 • M20k96znmIrdqfzGFeHK8jZcAWB4dgu8mxrrsB10sO4

 • sN7mIfAaPtcU7JCodQWqqbF9DPrXSpr61GTT9isGFIc

 • zecN6d2RaWNeUOeuwvy22BgOF0XsT1J-UM-XZDsMyUM

 • geKx02vXopcbGa_FkP52yy1hVbQGc5NXAhwuVmCogz0

 • 4fhnkPmvshZNNHMke0bg48sWpcCOFrW6Ie7gkTwyDb0

 • U5tLD-u7q4R5gUWJORlR5iQnbLQq2JPe_qySmo-ufi8

 • i-7bB3iyUHE4DHYq74ILx5T1Z1K8ewrEnwCUdWUXGDk

 • AmaWy26gFDgNd1y64rgDsRtSaGRDkzv1gFppKJy9uMk

 • 2r8Oup1S3IdXYTDpnt2N9pKZC6OmGWUYUvTWBWNMk5A

 • dxYrWaD01cmCbEDf-uh14RaslqOhik7VQPlW9IMuvbM

 • gEOLv6REvcBbEzRPqtGYPjvjgTOZOrGstK6lhem19sw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl