Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warmińskim

ul. Dębowa 8
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. 89 767-33-39
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat lidzbarski - herb
Jesteś na: Strona główna » Formy aktywizacji » Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

dQaRsjC7EtLrUPnC5NIsL7ypFtzebHNBDQ4Eq26G93wz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

nnWf0hTj9p3kRYgKGg1KSDc-HCwad7zHmmUy8bzSHl0z5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

iMVUCZulr0X0NQz8EPmGwti04WWCux28_jLcI1iGYGIz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

Ygk0Gdn6vMV4dHTxuf_3-9uYE5_4Tasg3G344zY1T-kz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

fojfAjswWyAht4G9yLnROX4zt1Kl0MkuAa_28Q0FaJYz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 1. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

 

 1. Wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególności:
 • kwotę wnioskowanego dofinansowania;
 • rodzaj planowanej działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS;
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
 • specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych  na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usługi materiałów reklamowych , pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.
 1. Wniosek o dofinansowanie może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony,          w przypadku gdy bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS:
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny;
 • złożył oświadczenie, że wymiar dopuszczalnej pomocy państwa w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis nie jest przekroczony;
 • złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek;
 • zakończył udział w zajęciach aktywizacyjnych (potwierdzony zaświadczeniem), organizowanych w urzędzie, mających na celu uzyskanie wiedzy w zakresie podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przypadku ukończenia szkolenia nieorganizowanego przez urząd o podobnym zakresie;
 • posiada status bezrobotnego przez okres co najmniej 30 dni kalendarzowych przed dniem złożenia wniosku.
 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną, absolwenta CIS lub absolwenta KIS nie mogą być przeznaczone na:
 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy oraz zakup nieruchomości czy gruntów;
 • zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje;
 • opłaty administracyjno – skarbowe;
 • zakup komputera, jeżeli jego zakup nie wynika bezpośrednio z profilu planowanej działalności, tabletu, telefonu komórkowego, smartfona itp.;
 • zakup środka transportu (z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu taksówkami);
 • remont/renowację środka transportu;
 • zakup mebli, jeżeli działalność gospodarcza ma być prowadzona w lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca;
 • sfinansowanie szkoleń, kursów, licencji;
 • zakup lub przejęcie już istniejącej działalności gospodarczej;
 • zakup sprzętu lub rzeczy używanych od członka rodziny;
 • odkupienie towaru, który wcześniej został zakupiony ze środków publicznych.
 1. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie Powiatowy Urząd Pracy powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy podaje przyczynę odmowy.
 1. Przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Powiatem Lidzbarskim reprezentowanym przez Starostę Lidzbarskiego, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim i bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS zwanej dalej „umową o dofinansowanie”.
 1. Umowa o dofinansowanie zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do:

 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 • wydatkowania otrzymanego dofinansowania zgodnie ze szczegółową specyfikacją i harmonogramem wydatków;
 • złożenie rozliczenia otrzymanych środków i deklarowanych środków własnych w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;
 • zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Powiatowego Urzędu Pracy, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków w przypadku:
 • wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem;
 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;
 • podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji;
 • naruszenia innych warunków umowy.
 • zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie określonym w umowie.

 

 

 

 Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672);
 4. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
 5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r. poz.457);
 6. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);
 7. rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. U. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6);
 8. rozporządzenie Rady (WE) NR 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017);
 9. rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. U. L 205);
 10. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35);
 11. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2013 r. poz. 276);

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Agnieszka Dębicka  Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy  89 767 33 39 wew. 32  
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: 1. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej [ 4 ]
ikona PDF Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 19-04-17 14:06 648.23KB pobierz
ikona PDF Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działaności gospodarczej 19-04-17 14:03 235.4KB pobierz
ikona PDF Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 19-04-17 14:00 203.45KB pobierz
ikona PDF Regulamin PUP w Lidzbark Warmiński w sprawie szczegółowych zasad przyznawania środków finansowych na organizację poszczególnych form wsparcia 24-07-17 12:17 326.3KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: 2. Ranking wniosków na podjęcie działalności gospodarczej [ 1 ]
ikona PDF Lista rankingowa wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 24-05-17 14:42 175.54KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: 3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej PFRON [ 4 ]
ikona PDF Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 19-04-17 14:07 800.29KB pobierz
ikona PDF Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej 19-04-17 14:04 238.2KB pobierz
ikona PDF Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej 19-04-17 14:01 208.33KB pobierz
ikona PDF Regulamin PUP w Lidzbark Warmiński w sprawie szczegółowych zasad przyznawania środków finansowych na organizację poszczególnych form wsparcia 24-07-17 12:17 326.3KB pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:15 | Redagował: Tomir Dąbrowski 2016-12-05 12:24
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 14120
 • cOLofBfqNs5n0O-jnkVQJ2BajUtEQ8YH90UhVS0LUd-ywGflL_JFHDkOmiLi5ZPpgEGvh2J7a8rLf9EcRdBLWhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • zfwRDs_EC2vaOixfJJIecrskx_DsqS8V4-wsADAV8fWywGflL_JFHDkOmiLi5ZPpgEGvh2J7a8rLf9EcRdBLWhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • gJx_n_q8AFWDpp6Kb9d5VyHjYZfdNFjBh-HX5Kj95oeywGflL_JFHDkOmiLi5ZPpgEGvh2J7a8rLf9EcRdBLWhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • 0EWZmIg3Ve5arx96jEkVyKG6afdLzmGvFKrOMHkoNqiywGflL_JFHDkOmiLi5ZPpgEGvh2J7a8rLf9EcRdBLWhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • x5pUbOiJutcx9aq7Da2Z5RYBpXzr4mtq56z9E0CHtRmywGflL_JFHDkOmiLi5ZPpgEGvh2J7a8rLf9EcRdBLWhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • wfcLRjBJjcD2aN-MlGs_an7iqtWtBEzersoQnjRirMuywGflL_JFHDkOmiLi5ZPpgEGvh2J7a8rLf9EcRdBLWhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • FfOYpfPxdK-zYkzeAdhXC-D3MsLSbOUc0LjpA1VSqYKywGflL_JFHDkOmiLi5ZPpgEGvh2J7a8rLf9EcRdBLWhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • ZJp3RE3Mh_ZetOhvkKBi4jhbxrxWpW0s2lD4WmgbOKiywGflL_JFHDkOmiLi5ZPpgEGvh2J7a8rLf9EcRdBLWhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • ssArCJyK32_ziP_sfnA60orq0WcVH6PFy__Utp94ZoCywGflL_JFHDkOmiLi5ZPpgEGvh2J7a8rLf9EcRdBLWhRMyExKI2-KdKQo_q0OVa-_baCVgV-s6O1jqNLCgF-D

 • 6Suavs8WmsfiRxNWghq11dyELy_8eI2OaZkOtjxu_eMz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

 • rW5ufozldsJXo_6qJ4uOzK81K5G0mWjIJmvXkn6TvN8z5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

 • E7cHAM9mmnzom-mw6Q_gUalu17a3B7O4m3U_C3PmfTwz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

 • HaleQKLbrX21jOEMTAxh42TFhemGiEnbkroTi2Tc0wsz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

 • bZ_mgZ-2UbdUt3VhWwTePcnjEUGSwtCuRhxwZgf4eQYz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

 • cBAz7GrNsThP--YeyaHFiMb95Z4jCH5aXHe_jX5tYbEz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

 • R1sSwOGFUzTRMgk8DbZw8KExIS0_1I09EM3h7v4kB2cz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

 • OmluLHUnTfQtjjAT7CegAXki5xQmqWWx98wvxVpAzDcz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

 • ezTI5gQjqqvz2kJ2InYR915gKgZ5bSWopamcDN-OQ2gz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

 • D-60WN_SVybRpeJIPRglm7ZPdmxYWfV6Y5pOI9u4uHgz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

 • Ibx4MEox2Sw0zgJE-Rm9rhxpW-qki_YmqlTCMZcLVkcz5t59VDOLhTedGAcI441Qc1ocnvfL1hzCuN81Fl8-LHC321Tinjox-34es_c-lZj59MwqnuHaqbC-PmzLEgeh

Projektowanie stron: IntraCOM.pl